ارزش نحصیل علم ...پس...

 تحصیل علم برهر فرد مسلمانی واجب است کما اینکه در روایات آمده است :

- طلب العلم فریضة علی کل مسلم .

- طلب العلم فریضة عل کل    حال .

- اطلبو ا العلم من المهد الی اللحد.

اطلبو العلم و لو بالصین فان طلب العلم فریضة علی کل مسلم .

با استفاده از روایات تحصیل علم وقت معینی ندارد ( زگهواره تا گور دانش بجوی ) ولی بهتری اوقات برای تحصیل  ، دوران جوانی است  . همانطوریکه  پیامبر اکرم 0 ص ) می فر مایند :

من تعلم فی شبابه کان بمنزلة الرسم فی الحجر و من تعلم و هو کبیر کان بمنزلة الکتاب علی وجه الماء .

میبدی در ترجمه این حدیث گفته :

ای جان تنت سرشته     با صدق و صفا

در علم و ادب کوش        به ایام شباب 

آداب جوان چه نقش      باشددر سنگ

وین نقش نمی شود به صد قرن خراب

برای مطالعه بیشتر به کتاب  آداب المتعلمین نوشته آیة الله مظفری قزوینی مراجعه کنید .

                                                                                              موفق باشید .

/ 1 نظر / 5 بازدید
علی

کاش بیاید امسال و ما هم منتظر واقعی باشیم