امام عارفان علی علیه السلام فرمود:

 

1 - بدترین کارها آنست که نیکى را از بین ببرد و گناهان را جلب نماید.

2 - بدترین عقاید آن است که مخالف با شریعت باشد.

3 - بدترین گرفتاریها و مصیبتها، جهل و نادانى است .

4 - بدترین زنان او است که به شوهر خود تمکین ننماید.

5 - بدترین فرزندان آنست که فرمان پدر و مادر خود را اطاعت نکند.

6 - بدترین خصلتها، دروغگوئى و دو روئى است .

7 - بدترین حاکمان کسى است که بیگناه از او بترسد.

8 - بدترین فرماندهان کسى است که هواى نفس بر او امیر باشد و فرمان دهد.

9 - بدترین قاضى او است که در قضاوت خود ستم کند.

10 - بدترین رئیس او است که به زیر دستان جور و ستم روا دارد.

11 - بدترین عمل آنست که آخرت انسان را تباه سازد.

12 - بدترین وزیر کسى است که وزیر اشرار و بد کاران باشد.

13 - بدترین مدح و ستایش آنست که بر زبان اشرار و بدان جارى گردد.

14 - بدترین سخن آنست که بعضى از آن بعض دیگر را نقض کند.

15 - بدترین دانشها آنست که به آن عمل نشود.

16 - بدترین اموال آنست که حق الله(صدقه ، خمس ،زکات ) از آن خارج نگردد.

17 - بدترین دوستان کسى است که هنگام آسایش به تو بپیوندد و هنگام گرفتارى با تو قطع رابطه کند.

18 - بدترین شهرها شهرى است که در آن امنیت نباشد

19 - بدترین مردم کسى است که خود را بهترین مردم بداند.

20 - بدترین بخششها آنست که با تأخیر و با منت باشد.

منبع : غررالحکم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید