قبر شیخ سعدى و دروازه کازرون‏

* أیضاً:

گویند قبر شیخ سعدى در مکانى واقعست که چون برابر او روى دروازه کازران پیدا است در این اوقات شخصى از امراء زند که در شیراز مقام داشت روزى به تفرج بر سر قبر شیخ آمد بر میان قبر شیخ به نشست و پائى بر سر پا افکند متوجه دیدن کازران بود در این اثناء گفت کلّیات شیخ را بیاورید تا تفأل حال خود کنم چون گشود این شعر بر آمد:

         گر بر سر کیر ما نشینى             دروازه کازران ببینى‏

 بى اختیار آن شخص از روى قبر برخاسته به زیر آمد به گوشه‏اى خجل‏ نشسته.

 

                        خزائن، ص: 205

/ 0 نظر / 8 بازدید