طریق ختم سوره یس‏

* فائدة:

 [تصویر] 2 ج 2 و 3 ج 1 و 2 ز 4 و 3 د 3 ج 1 ه 70 مرتبه در یکمجلس یا در ده روز هر روز هفت مرتبه یا در هفت روز هر روز ده مرتبه با تکرار [تصویر] 1 ه 2 د 1 ا 3 د 1 و 2 ب 2 دتا آخر آیه در هر دفعه ده مرتبه.

                        خزائن، ص: 102

 

/ 1 نظر / 4 بازدید

این چه طریق ختم گفتنه