نقش عقل در زندگی

تشخیص راه های «سعادت فرجام» و راه های «شقاوت فرجام» به عهدة عقل یا وحی است. (که البته این دو مطابق و موافق همدیگرند چنان که در جای خود به اثبات رسیده است).(1) چون عقل نیروی حسابگر است و آخر و عاقبت کار مورد نظر و تأثیر آن را در سرنوشت انسان می سنجد(2) و مشخص می کند آیا کار مورد نظر در مدار بندگی خدا هست و به بهشت او ختم می شود یا خیر؟
از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدند: ما العقلُ؟ قالَ: «ما عُبِدَ به الرحمنُ و اکتُسِبَ به الجِنانُ..». عقل چیست؟ فرمودند: چیزی است که به وسیلة آن خدا پرستش می شود و بهشت به دست می آید.(3)
اگر عقل تشخیص داد که این گونه راضی کردن نفس با کمال انسان سازگار است گرایش های مادی و معنوی با هم در صلح و صفا خواهند بود. ولی اگر عقل دریافت که راه نفس، رو به بیراهه دارد بین این دو نوع گرایش، نبرد سختی در خواهد گرفت.

 

پاورقی:


1. قرآن، برهان و عرفان از هم جدایی ندارند، آملی. حسن زاده..
2. همان، ص 207. .
3. اصول کافی ، کلینی، جلد 1، ص 11 .

/ 1 نظر / 29 بازدید
کوچه

سلام حدیث بینهایت زیبایی بود... به امید آنکه دانسته هامان را به عمل آریم...[گل]