سفارش های پدری به فرزندش


1 این سفارش‏هاى پدرى است که مى‏رود؛
2 پدرى که مى‏داند لحظه‏ها مى‏گذرند؛
3 مى‏داند زندگى‏اش رو به پایان است؛
4 پدرى تسلیم نظام روزگار، از دنیا بیزار؛
5 ساکن خانه‏هاى گذشتگان که مى‏داند نوبت اوست که خانه‏ها را بگذارد و برود.
6 این سفارش‏هاى پدرى است به فرزندش. فرزندان، آرزوهاى درازى دارند که به آنها نمى‏رسند؛
7 در راهى مى‏روند که به نابودى مى‏رسد.
8 فرزندان انسان، نشانه‏گاه تیر دردها،
9 اسیران روزگار،
10 تیررس رنج‏ها،
11 بندگان دنیا،
12 معامله‏گران هیچ و پوچ‏
13 و برنده‏هاى رقابت فنا و زوال‏اند.
14 فرزندان انسان، در بند مرگ،
15 ناگزیر از رنج،
16 همدم اندوه،
17 آماج بلا،
18 شکست خورده شهوت‏
19 و جانشین مردگان‏اند.
(ترجمه بخشی از نامه سى و یکم نهج البلاغه)

/ 0 نظر / 3 بازدید