کیفیت استبرای زنان و مردان ؟

استبرای زن

س. استبرا، در حق زنان نیز ثابت است یا نه؟

ج. استبرا در حق زنان نیست؛ و سزاوار است که بعد از بول، فى الجمله آرام گیرند و تنحنح نمایند و فرج خود را به طرف عرض، فشار دهند. و بلل مشتبهِ خارجِ از ایشان، پاک است مطلقا و ناقض طهارت نیست، اگر چه رعایت امور مزبوره را ننماید.

کیفیّت استبرا‌ مردان

س. کیفیّت استبراى از بول را بیان فرمایید.

ج. استبرا کردن از بول بر سه قسم است، و بهتر از آن سه قسم- بلکه احوط- این (1) است که از دم سوراخ مقعد تا بیخ تخمها، سه دفعه دست بکشد، به قسمى که آنچه در میان مانده به مجراى ذکَر داخل شود، و بعد انگشت بزرگ را پشت زهار و انگشت وسط را زیر قضیب بگذارد و به قوّت سه مرتبه از زیر تا سر قضیب بکشد و بیاورد تا آنچه در میان [آن] مجرا باشد، حرکت نماید، بعد از آن، سه دفعه حشفه را فشار داده [و] آن را مانند دوشیدن به قوّت بکشد تا هر چه در حشفه رطوبت بوده باشد، بیرون بیاید.

______________________________
(1). این احتیاط ترک نشود.

جامع المسائل (بهجت)، ج‌1، ص: 85 -  86‌

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید