حق گویی و حق پذیری ....................................

******* قرآن :

*** ای کسانی که ایمان آورده اید ، به عدالت برخیزید و برای خدا شهادت دهید ، هر چند به زبان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان شما بوده باشد .

                                                                           ( نساء / 135 )

*** مؤمن هیچ انفاقی نکرد که نزد خدا محبوب تر باشد از گفتن حق در هنگام خشم و خشنودی .

                                                                        ( خصال ص 60 و 82 )

***  هان ! مبادا ترس از مردم ، مانع از آن شود که کسی حق را بداند و نگوید . بدانید که برترین جهاد سخن حقی است که در برابر فرمان روایی ستمگر و منحرف گفته شود .                                                            

                                                                         ( کنز العمال : 42588 )

*** حق را از هر کس که برایت آورد ، کوچک باشد یا بزرگ ، بپذیر هر چند دشمنت باشد و باطل را کوچک یا بزرگ هر که گوید ، به خودش برگردان ، هر چند دوستت باشد .

                                                                        ( کنزالعمال ، 43152 )

*** هر کس برای اثبات حق ستم دیده ای با او همراهی کند ، خدای تعالی در روزی که گام ها می لغزند ، گام های  او را استوار گرداند .

                                                                         ( کنز العمال ، 5604 )

امام علی ( ع ) :

تلخی حق را تحمل کن ؛ مبادا که فریب شیرینی باطل را بخوری .

                                                                         ( غررالحکم ، 2472 )

امام صادق ( ع ) :

نشانه ی ایمان راستین آن است که حق را ، هر چند به زبانت باشد ، بر باطل اگر چه سودت رساند ، ترجیح دهی .

                                                                          ( خصال ، 53 و 70 )

/ 0 نظر / 36 بازدید