از مهمترین پیام عاشورا عشق به خدا

ازوالاترینوزلالترینحالاتجانآدمی،عشقبهکمالمطلقومعبودحقیقی،خدایمتعالاست. پیشوایانالهیاینعشقرادربالاتریندرجهاشداشتند. نحوةحیاتوشهادتشاننیزگویایآناست.

صاحبانچنینعشقهایی،برایخود،تعیّنینمیبینندوپیوستهدرانتظارلحظةرهاییازقفستنوزندانخاکوپیوستنبهخداوندند. چنینعشقی«فنایفیالله»راهمدرپیداردواینفناوجذبه،سببمیشودکهجزذاتِاحدیوجزرضایخالق،چیزیرابهحسابنیاوردوازهرچهکهمانعاینوصالگردد،بگذرد. گذشتنازهمهچیزبرایخدا،یکیازجلوههایهمینعشقعرفانیبهخداست. فداکردنجسمبرایتعالیجانجلوةدیگرآناست.

اگرازآنحضرت،اینشعرنقلشدهاستکه:

تَرَکْتُالْخَلْقَطُرّاًفیهَواکا

وَاَیْتَمْتَالعِیالَلِکَیْاَراکا

درهمینمعناست. مقامسلمورضانیزثمرةهمینعشقومجذوبیّتنسبتبهآنیگانهمحبوباست. برافروختهترشدنچهرةامامحسینـعلیهالسّلامـهرچهکهبهلحظةشهادتنزدیکمیشد. نشانةدیگریازاینعشقبریناست. یارانآنحضرتنیزشوقدیدارخداوجنّترادردلداشتندکهآنگونهبیصبرانهچشمبهراهعروسشهادتبودند.

یکیازشاعرانبلندپایه،کهبهحادثةعاشورایحسینیاززاویةعرفانیوعشقبهخدانگاهکردهاست،«عمّانسامانی»است. دیوانِ«گنجینةالاسرار»اوباهمینتحلیلبهحماسةحسینینظردارد.

عمّان،حسینبنعلیـعلیهالسّلامـراسرمستازشرابشوقوعشقالهیمیبیندوپیاپیجاممحبّتوبلایبیشتریمیخواهد. اوراموجیبرخاستهازدریامیداندکهمحوحقیقتخداستومیخواهدبههماندریابپیونددودراینراه،ازهرچهجز«او»ستدستمیشویدو«خود»راقربانیمیکندودردیدارباعلیّاکبرکهعازممیداناست،براین«تعیّنوالا»همغلبهمیکندوحالکههیچپردهایازتعیّنوسدّراهیجزاوباقینماندهاست،اجتهادی بیشازاندازهدارد«کانیکیرانیزبرداردزپیش»وبیحجاب،باخداروبهروگرددودرجدالِعقلوعشق،سپاهعشقراغالبمیسازدودروداعآخرینباخواهرشزینب،وقتیباآن«زنِمردآفرینروزگار»مواجهمیشود،ازاومیخواهدکهحجابوصلنشود:

همچوجانخوددرآغوششکشید

اینسخنآهستهدرگوششکشید:

کایعنانگیرمن،آیازینبی؟

 یاکهآهدردمندانشبی؟

پیشپایشوق،زنجیریمکن

راهعشقاستاین،عنانگیریمکن[1]

وسراسرعاشوراوصحنههایرزمفرزندانویاران،جلوهایازاینجذبةمعنویوعشقبریناستوشهادتیارانوعزیزان،هرکدام«هدیه‌»‌ایبهدرگاهدوستاست،تارضایاوتأمینشودوبهبزمقرب،باردهد.

اینمشربعرفانیوعشقبهخدادرجبهههایدفاعمقدّسدرایراننیزتجلّیداشتورزمندگانعارفوصاحبدل،رهصدسالهرایکشبهمیرفتندوبهتعبیرحضرتامامخمینی (ره) کهشهادترادرذائقةاولیایالهیشیرینترازعسلمیدانستومعتقدبودکهازاینشرابطهورمعرفتوعشق،«جواناندرجبهههاجرعهایازآنرانوشیدهوبهوجدآمدهاند»[2] وشهداراسبکبالانعاشقشهادتمیدانستکه«برتوسنشرفوعزّتبهمعراجخونتاختهاندودرپیشگاهعظمتحقومقامجمعالجمع،بهشهودوحضوررسیدهاند.»[3] ودرموردتوصیفناپذیریجذبههایروحانیبسیجیانعاشقشهادتباقلموبیانمیفرمود:  لکنآنبُعدالهیعرفانیوآنجلوةمعنویربّانیکهجانهارابهسویخودپروازمیدهدوآنقلبهایذوبشدهدرتجلّیاتالهیراباچهقلموچههنروبیانیمیتوانترسیمکرد؟[4]

                                                                  نرم افزار کعبه دلها

 

 ( 1 )گنجینةالاسرار،عمّانسامانی،ص 62 (چاپدوم،نشاطاصفهانی، 1372).

 

[2] . صحیفةنور،ج 21،ص 203.

 

[3] . همان،ج 20،ص 59.

 

[4] . صحیفةنور،ج 18،ص 230.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید