امام حسین ( ع ) از نظر مسیو ماربین آلمانی

 مسیوماربینآلمانیدربارهامامحسینعلیهالسلاموعللقیامآنحضرتونتایجحاصلهازآنچنینمینویسد:" حسینبنعلیسلاماللهعلیهنبیرهمحمدسلاماللهعلیهاکهازدخترمحبوبهاشفاطمهسلاماللهعلیهامتولدشده،تنهاکسیاستکهدرچهاردهقرندربرابرحکومتجوروظلمقدعلمکرد،اخلاقوصفاتیکهدردورانحکومتعربپسندیدهوقابلاحترامبود،درفرزندمولایمتقیانمشاهدهمیشد. حسینشجاعتودلاوریراازپدرخودبهارثبردهبود،بهدستوراتواحکاماسلامتسلطکاملیداشت،درسخاوتونیکوکارینظیرنداشت،درنطقوبیانزبردستبودوهمهرامجذوببیاناتخودمیساخت،مسلمانانجهانعقیدهوارادتزائدالوصفیبهحسینعلیهالسلامدارندوهرسالهدرماهمعینی( منظورماهمحرماست) برایاوعزاداریمیکنند. کتببسیاریازفضائلومناقبحسینعلیهالسلامتوسطمسلماناننوشتهشدهوازملکاتحسنهوسجایایپسندیدهاوگفتگومیشود،موضوعیراکهنمیتواننادیدهگرفت،ایناستکهحسینعلیهالسلاماولشخصسیاستمداریبودکهتابهامروزاحدیچنینسیاستمؤثریاختیارننمودهاست. برایاثباتایننکتهبایدتوجهنمودبهتاریخقبلازاسلام. بنیامیهوبنیهاشمدوطایفهایبودندکهباهمقرابتوخویشاوندیداشتندزیراامیهوهاشمپسرانعبدمنافبودندوقبلازاسلامبیناینپسرعموهانقاروکدورتبرقراربودومکرربایکدیگرنزاعمینمودندوبهاصطلاحاعرابخونخواهیکدیگربودند،درعربطایفهقریشودرقریشبنیهاشموبنیامیهعزیزومحترمبودند.

 بنیامیهازلحاظثروتوریاستوبنیهاشمازلحاظعلمومعنویت. درصدراسلامکدورتبنیهاشموبنیامیهبالاگرفتتاوقتیکهمحمدصلیاللهعلیهوآلهمکهرافتحنمودوطایفهقریشرادردستگرفت،بدینلحاظبنیهاشمتفوقوبرتریپیداکردندوبنیامیهمجبورشدندازبنیهاشماطاعتنمایند.

 اینپیشآمدآتشحسدرادرسینهبنیامیهشعلهورساختودرصددکشیدنانتقامازبنیهاشمبرآمدندتاپسازرحلتحضرتمحمدصلیاللهعلیهوآلهموقعرامغتنمشمردهباکمالقواکوشیدندکهجانشینیمحمدصلیاللهعلیهوآلهبااصولولایتعهدی(1) صورتنگیرد. بالاخرهبرایتعیینجانشیناکثریتآراءمردمراانتخابکردندوچونبنیامیهازلحاظثروتوریاستدربینمردمنفوذکاملیداشتند،بنیهاشمغلبهپیدانمودندوعثمانبهخلافترسید. بهمناسبتهمینخلیفهتراشیبنیامیهمقامبلندیحاصلکردهجادهرابرایآیندهخویشهموارکردند،هرروزاینجانشینانبهناحقمحمدصلیاللهعلیهوآلهبرجاهوجلالخودافزودندودراموراسلاممداخلاتناروائیمینمودند. عثمانکهمردیبیاطلاعوجاهطلببود،هرروزابزاردستدیگرانقرارمیگرفت.

 بنیامیهازموقعیتاستفادهکردهوبرایآیندهخودجایگاهمحکمواستواریبهوجودآوردندوبنابرعادتدیرینخودکهدشمنبنیهاشمبودندکمترخلوصعقیدهونیتپاکبهاسلامابرازمیداشتندودرباطنننگمیدانستندکهپیرودیناسلامباشند،زیرادیناسلامازفداکاریهاوجانبازیهایبنیهاشمپابرجاماندهبود،ولیچونمسلمیننفوذکاملیداشتند،بنیامیهصلاحرادرایندیدندکهدرسایهپیرویازاسلاممقاصدخویشراعملیسازند،همینکهدردستگاهحکومتوخلافتواردشدندوپایهجاهوجلالخویشرامحکمنمودند،علناًبهمخالفتبااسلامبرخاستندواسلامرابهبادسخریهگرفتند.

 بنیهاشمکهکاررابدینمنوالدیدندوازخیالاتبنیامیهواقفشدند،سکوتراجایزندانستهوحرکتعثمانرابهمردمنشاندادندومسلمانانکهاینحرکاترامشاهدهکردندبرعثمانشوریدندواورابهقتلرسانیدندواکثریتآراء،خلافتعلیعلیهالسلامراتصویبکردوعلیبهخلافترسید،پسازاینواقعهبنیامیهیقینکردندکهبازبنیهاشمدارایسیادتوعظمتاولیهمیشوند،اینبودکهدوبارهحکومتهایسابقبنیامیهکهموقعیتخودرادرخطردیدنددستبهتظاهراتشدیدیزدندوحاکمشام( معاویه) کهیکجرثومهشیطنتبودبهبهانهقتلعثمانوبهادعایاینکهکشتهشدنعثمانبااشارهعلیبوده،علممخالفترابرافراشتواختلافشدیدیبینمسلمانانبروزکردومانندعهدجاهلیتشمشیرهابیناعراببهکارافتادوجنگهایمتعددیبهوقوعپیوستتااینکهعلیعلیهالسلامرادرمحرابمسجدشهیدکردند. ازآنبهبعدکاملاًمعاویهغالبوحسنفرزندعلیعلیهالسلاموبرادربزرگحسینعلیهالسلامباویصلحکردوجانشینیمحمدصلیاللهعلیهوآلهدوبارهبهدستبنیامیهافتاد.

 معاویهازیکطرفاقتدارمییافتوازطرفدیگرباتدابیرعملیدرنابودیبنیهاشممیکوشیدودرنابودیومحوابدی

/ 0 نظر / 4 بازدید