اشعار نغز ......

افکنده همچو سفره مباش از برای نان

همچون تنور گرم مشو از    پی شکم

شکم   از قوت خوش         مکن فربه

که شکم   خصم و خصم       لاغر به  

آفت علم و حکمت است        شکم  

هر که   را خورد  بیش      دانش کم

/ 0 نظر / 5 بازدید