تذکر عمده امام خمینی ( ه ) به بنده

بنده در زمان ریاست جمهورى عازم اجلاس غیر متعهدها بودم . نطق این کنفرانس را نوشته بودم و معمول بنده این بود که نطقها را به امام عرضه مى کردم و ایشان مى دیدند و اگر نظرى داشتند، مى گفتند. ایشان این نطق را خوانده بودند و تذکرات مختصرى داده بودند. تذکر عمده ى ایشان این بود که شما در این نطق راجع به عدم تفتیک دین از سیاست چیزى نیاورده اید. من تعجب کردم ، چون مناسبتى نداشت . حدود صد کشور عضو این تشکیلات هستند که بخش کمترى را کشورهاى اسلامى تشکیل مى دهند ؛ بنابراین مساءله ى جدایى دین و سیاست به نظر انسان خیلى مناسب نمى آمد، اما چون امام گفته بودند، رفتم در طلیعه ى این نطق ، دو سه صفحه ى متقن و قوى راجع به عدم تفتیک دین از سیاست نوشتم . بعد رفتم این نطق را در آن جا ایراد کردم . برداشت خود من این بود که مؤ ثرترین ، مهمترین ، مهمترین ، جذابترین و تازه ترین بخش این نطق ، همین بخش اول است که مربوط به عدم تفتیک دین از سیاست است . امام اصرار داشتند این مطلب در ابعاد جهانى - نه فقط در دنیاى اسلام - مطرح بشود و مطرح شد و دشمن همین نقطه را هم هدف گرفت . البته مطالبى را که شما در این زمینه در داخل کشور ملاحظه مى کنید؛ خرده ریزها و ترشحات تبلیغات جهانى است ؛ خودش فى نفسه چیزى نیست و ارزشى هم ندارد.

در دنیا روى مساءله ى عدم تفتیک دین از سیاست در نظام اسلامى ، جنجالها و غوغاها کردند، و به خیال خودشان تئورى پردازى کردند. نقطه ى اصلى این جاست که اسلام وارد زندگى و نظام اجتماعى بشود و مهمترین حرف خود را - که عبارت است از اداره ى مردم و سیاست اداره ى یک جامعه - به میان بیاورد؛ از این مى ترسند و مى خواهند با آن مقابله کنند. همه ى تبلیغات و ساز و برگ و تجهیزات دشمن علیه همین نقطه و نقاط اساسى دیگرى است که در اسلام وجود دارد. این جنجالها و دعواهاى سیاسى ، بخشهاى کوچک و سطحى قضیه است ؛ بخشهاى عمیق تر، مبارزاتى است که اینها دارند با فکر اسلامى ، ایده ى اسلامى ، نظرات اسلامى ، آزادى ، مردم سالارى و تعبد در منطق اسلام مى کنند؛ این وظیفه سنگینى را بر دوش ما مى گذارد.

نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 6 بازدید