نهضت امام حسین (ع ) از نظر مهاتما گاندی

منزندگیامامحسینعلیهالسلامآنشهیدبزرگاسلامرابهدقتخواندهاموتوجهکافیبهصفحاتکربلانمودهاموبرمنروشناستکهاگرهندوستانبخواهدیککشورپیروزگردد،بایستیازسرمشقامامحسینعلیهالسلامپیرویکند.(1)

 1- مجلهنوردانش،شماره 3،سال 1341 شمسی .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید