عرضه گناه در محضر خدا

 

  یکى از صالحین بفرزند خود گفت : مرا بتو حاجتى است . پسر گفت : هر چه بفرمائى اطاعت مى کنم . پدر گفت : شب که بمنزل مى آئى هر چه از هنگام خارج شدن از منزل گفته و انجام داده اى برایم نقل کن . پسر قبول کرد.

شب که آمد شروع به نقل کرد، تا رسید بحرفهاى زشتى که زده بود و کارهاى ناروائى که انجام داده بود، از پدر خجالت کشید که بگوید. دست پدر را بوسید و گریه کرد و گفت : اى پدر از این حاجت بگذر و جز آن هر چه بفرمائى اطاعت مى کنم . زیرا از تو خجالت مى کشم .

پدر فرمود: اى پسر، من بنده ضعیف و عاجزم از من خجالت مى کشى ، ولى فرداى قیامت در محضر رب العالمین چه خواهى کرد. این موضوع و موعظه سبب توبه پسر گردید.

آقا امیر المؤ منین (ع) در نهج البلاغه مى فرماید: کارى که مى خواهى انجام دهى ، حرفى را که مى خواهى بزنى چنان باشد که فردا بتوانى آن را بخوانى .

آیا مى توانى فردا بخوانى که در فلان روز فحش دادم در فلان روز فلان کار زشت را انجام دادم ؟

پس اگر نمى توانى چرا!؟.... هم اکنون در فکر باش ؟

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید