نگاهی متفاوت

در هیاهوی زندگی امروز گویا خیلی از واﮊه ها, دیگر رنگ باخته . برادری, شرف, بزرگواری ... واقعا چه وارونه شده است !

شما را دعوت می کنم به این حدیث شریف دقت و خودتان مقایسه کنید .

امیر المومنین( علیه السلام ): فرزندم درستی چیست ؟

حسن بن علی(علیه السلام): پدر, درستی, از میان برداشتن بدی ها بوسیله ی نیکی هاست .

-          شرف چیست ؟

-          نیکی کردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .

-          جوانمردی چیست ؟

-          پاکدامن بودن ...

-          پستی چیست ؟

-          به چیزهای خرد نظر داشتن و از اندک چیزی دریغ ورزیدن .

-          کرم چیست ؟

-          بخشیدن قبل از خواستن ...

-          فرومایگی چیست ؟

-          راحت خود را خواستن و به همسر بی اعتنایی کردن .

-           جود چیست ؟

-          بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری.

-          بخل چیست ؟

-          آنچه که داری را شرافت(خود) پبنداری و آنچه که انفاق می کنی را  تلف شده بدانی.

-          برادری چیست ؟

-          وفاداری در سختی و آسایش.

-          ترس چیست ؟

-          دلیری بر دوست و گریز از دشمن .

-          غنیمت چیست ؟

-          گرایش به تقوی و پارسایی در دنیا , که نیکو غنیمتی است .

-          بردباری چیست ؟

-          خشم را فرو خوردن و خویشتن دار بودن .

-          بی نیازی چیست ؟

-          دلخوش بودن به قسمت الهی , اگر چه اندک باشد ...

-          فقر چیست ؟

-          حریص بودن بر هر چیزی ...

-          ذلت چیست ؟

-          وحشت از حقیقت و راستی ...

-          رنج بیهوده چیست ؟

-          سخن گفتن در باره ی چیزی که به دردت نمی خورد  .

-          بزرگواری چیست ؟

-          در عین تنگدستی بخشیدن و گذشت از بدی ها   .

-          خردمندی چیست ؟

-          حفظ آن چیزی که به تو سپرده شده ...

-          بلند مرتبگی چیست ؟

-          انجام زیبایی ها و دوری از زشتی ها .

-          دوراندیشی چیست ؟

-          بسیار بردبار و بودن و با نزدیکان با نرمی رفتار کردن .

-          سفاهت چیست ؟

-          پیروی از فرو مایگان و همنشینی با گمراهان ...

-          محرومیت چیست ؟

-          از دست دادن بهره ای که به تو داده شده است ...

-          نادانی چیست ؟

-          شتاب دردستیابی به فرصت ها قبل از اینکه امکان پذیر با شد, و نیز خود داری از پاسخ گویی(نسبت به آنچه میدانی). و چه نیکو یاوری است سکوت در بسیاری از مواقع,  هر چند که سخن ور باشی. (سخنان امام حسن(علیه السلام), ترجمه علیرضا میرزا محمد)

   بیایید کمی به واﮊه ها فکر کنیم .

      گویا می شود دوباره نگریست ,

         طعم زندگی درست را چشید

            و رنگ الهی از آن گرفت  

                این رنگ رنگ واقعی و سرنوشت ساز است .

/ 0 نظر / 4 بازدید