محضر عالم ....................................

مردی از انصار ، نزد رسول اکرم ( ع )  آمد و سؤال کرد :

یا رسول الله ! اگر جنازه شخصی در میان است و باید تشیع و سپس دفن شود و مجلسی علمی هم هست که از شرکت در آن بهرمند می شویم ، وقت و فرصت هم نیست که در هر دو جا شرکت کنیم ، در هر کدام یک از این دو کار شرکت کنیم از دیگری محروم می مانیم ، تو کدامیک از این دو را دوست می داری تا من در آن شرکت کنم ؟

رسول اکرم (ص ) فرمود :

« اگر افراد دیگری هستند که همراه جنازه بروند و آن را دفن کنند ، در مجلس علمشرکت کن . همانا شرکت در یک مجلس علم از حضور در هزار تشیع جنازه و از هزار عیادت بیمار و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم تصدق و هزار حج غیر واجب و هزار جهاد غیر واجب بهتر است .

اینها کجا و حضور در محضر عالم کجا ؟

(((((((((( مگر نمی دانی به وسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله علم است که عبادت خدا صورت می گیرد . خیر دنیا و آخرت با علم توأم است ، همانطور که شر دنیا و آخرت با جهل توأم است .

                                                                بحار الانوار ، ج 1 ، ص 204 .

بندگان خدا علم علم و ..........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید