مسائل جنسی در اسلام

مسائل جنسی در اسلام جایگاهی خاص دارد. در اسلام بر خلاف مسیحیت لذت جنسی به

صورت یکی از جنبه های مثبت زندگی و نعمات خدا تلقی شده است.

نیدب ترتیب مشاهده میکنیم آه در اسلام ازدواج به عنوان یک پدیده خوشایند و لذت بخش و

به عنوان یک وظیفه قلمداد شده و خصوصا بر جنبه جنسی این رابطه تاآید فراوان شده

است؛ به حدی آه به هیچ وجه به دلایلی چون رسیدن به زهد و پارسایی نباید از رابطه

جنسی در یک زوج خودداری آرد.

حدیثی از محمد هست آه می گوید:

" وقتی مردی به همسرش می نگرد و همسرش به او چشم می دوزد خدا نیز نگاهی از

روی محبت به آن ها می آند. زمانی آه دستان یکدیگر را می گیرند تمام گناهانشان از سر

انگشتانشان خارج می شود و وقتی با هم می زیند فرشتگان آن ها را احاطه می آنند... لذت

و شهوت زیبایی آوه ها را دارند."

در قرآن آسانی آه راه تجرد را برمی گزینند به عنوان پست ترین انسان ها تلقی شده اند و

محمد ازدواج را با انجام نیمی از فرایض مذهبی برابر می شمارد .

برای درک اهمیتی آه اسلام به مسائل جنسی داده آافی است تصویری آه این مذهب از

بهشت داده را اندآی بررسی آنیم. نعماتی آه در بهشت به مسلمانان وعده داده شده نعمات

جنسی را نیز شامل می شود، حوریهایبهشتی،زنانبسیارزیبائیهستندآهدربهشت

بهباایمانانتعلقخواهندگرفت،بههرمسلمانهفتادحوریتعلقخواهدگرفتبهاضافه

زنانیآهدررویآرهزمینداشتند. تماماینحوریهاباآرههستندوهربارآهبا

حوریایهمخوابگیآننددوبارهباآرهمیشود. هرلذتجنسیبهاندازههشتادسالبه

طولمیانجامد. درضمنمسلماندرتحریکمدامجنسیبسرمیبرد.

باید یادآور شد آه تمام این مواهب به مردان مسلمان تعلق دارد و زنان مسلمان در بهشت

به شوهرانشان خواهند پیوست.

در اینجا مشاهده می آنیم فرق زیادی بین بهشتی آه اسلام وعده می دهد و بهشتی آه

مسیحیت وعده می دهد وجوددارد، در بهشت، مسیحی فاقد احساس جنسی است در حالی آه

مسلمان به ارگاسمی جاودانه می رسد.

تفاوت دیگری آه بین مسیحیت و اسلام می بینیم مسئله " شان نزول آیات " است آه جنبه

پراگماتیک اسلام را در بعضی موارد نشان می دهد، این ها به شکل حدیث هایی است آه

سعی در توضیح یک سری آیات دارد بررسی بعضی از این حدیث ها آه در زمینه مسائل

جنسی است به روشن شدن یک سری مسائل برای ما آمک می آند.

حدیث زیر یک نمونه از این حدیث هاست:

"محمد و یارانش روزی گرد هم نشسته بودند، مردی یهودی نیز در نزدیکی آن ها نشسته

بود به یکی از یاران محمد گفت: من با زنم در حال ایستاده جماع می آنم، دیگری گفت من

زمانی آه او بر پهلو دراز آشیده و یا زانو زده، یهودی گفت: این نشان می دهد آه شما به

حیوانات شبیه هستید، ما تنها با یک روش با همسرانمان همخوابگی می آنیم. در این حال

خدا این آیه را نازل آرد:

"زنانشماآشتزارهایشماهستندهرگونهآهمیخواهیدبرآنهابرآیید"

دیابن تیعض فراموش آرد خود محمد به طور خاص به روابط جنسی علاقمند بوده در و

های مختلف آیاتی نازل می آرده است آه دست و پای مسلمانان را در این مسائل تا حدود

زیادی باز می گذاشته است.

این آیه ها خصوصا در موقعیت هایی آه قوانین قبلی اسلام و قرآن با وضعیت واقعی آه در

آن قرار می گرفتند در تناقض قرار می گرفته، در بسیاری مواقع سعی در تصحیح این

تناقض داشته اند.

به عنوان مثال: "مسئلهصیغه" یا متا، هدف اصلی این گونه پیوند رسیدن به لذت

جنسی است. اجازه این نوع ازدواج را محمد زمانی صادر آرد آه در وضعیت جنگی

خودش و سایر همراهانش به زنانشان دسترسی نداشتند، در این جا یک عده از همراهانش به

نزد او آمدند و این مسئله را مطرح آردند آه با نیازهای جنسی شان چه باید بکنند.

و محمد در آن جا اجازه ازدواج موقت را داد. در آن زمان مردان در هنگام مسافرت نیز از

این نوع ازدواج برای ارضای جنسی خود استفاده می آردند (در مقابل پرداخت پول به

زن) آه امروز در بین شیعیان هنوز مرسوم است.

نکته مهمی آه در ارتباط با اسلام باید یادآور شد این است آه درست است آه اسلام با لذت

جنسی مخالفتی ندارد ولی این ارضای غرایز جنسی باید در آادر قوانین قرآن و فقه

انجام شود. باید گفت این آادر تفاوت زیادی بین زن و مرد قائل می شود.

دیابن فراموش آرد آه اگر این قوانین دست و پای مردان را تا حد زیادی باز می گذارد

برای زنان بسیار سخت گیر و محدود آننده است بدین ترتیب زن تنها یک شوهر بیشتر نمی

تواند داشته باشد در حالی آه همان طور آه می دانیم مردها می توانند تا چهار زن و بی

نهایت صیغه داشته باشند و رابطه جنسی با آنیزان هم مجاز است.

برای این آه این تفاوت را بهتر درک آنیم در اینجا به بررسی تصویریی که در اسلام از

او وجود دارد می پردازیم:__

/ 0 نظر / 5 بازدید