دعاى گوسفند جهت بیمار

* دعاى‏

گوسفند به جهت بیمار: بگیرد گوسفندى به نیت قربانى به جهت بیمار و سه نوبت این دعا را بخواند و بر دهان گوسفند بدمد و در حین ذبح نیز بخواند:

 «اللهم إن هذه الشاة لک و من فضلک و کرمک وصل إلى و أنا افدى بها عبدک فلان بن فلان، اللهم إن هذا فداؤه لحمه بلحمه و دمه بدمه، اللهم تقبل منى کما تقبلت من خلیلک إبراهیم علیه السّلام حین فدى بولده إسماعیل بحرمة محمد صلى الله علیه و آله، اللهم إن هذا فداؤه فتقبله منى» و بعد از آن بگوید: «الله اکبر الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم» و ذبح کند در محلى که مسقف باشد و خون آن را در گودى کند در موضعى که مردم پا ننهند، و سر گین آن را خاک کند، و دو دست و پاى او را از پوست جدا نکند چنانکه پوست و دو دست و پا مجموع یکپارچه باشد و سر یکپارچه باشد، و آنچه‏ در شکم است یکپارچه که از هم جدا نشده باشد، و گوشت آن را پنجاه و هفت پارچه کند و در میان پوست نهد و هر یکپاره ر ا به نیت فقیرى بیرون آورد و به همان کس که به نیت او بیرون آورده بدهد تا شصت کس تمام شود.

                                                             خزائن، ص: 233

 

/ 0 نظر / 8 بازدید