[فایده و حکمت سرازیر شدن آب دهان اطفال‏]

 

امام صادق علیه السلام می فرمایند : آبى که از دهان اطفال جارى مى‏شود و اکثر اوقات سبب دفع رطوبتى مى‏گردد که در ابدان ایشان بماند، هر آینه احداث دردهاى عظیم در ایشان نماید چنانچه مى‏بینى کسى را که رطوبت بر او غالب مى‏شود یا دیوانه و مخبّط مى‏شود یا به فلج و لغوه و اشباه آن مبتلا مى‏گردد.

پس خداوند علیم در کودکى مقرر گردانیده که این رطوبت از دهان ایشان دفع شود تا موجب صحت ایشان در بزرگى گردد. و تفضّل کرده است بر خلق خود به آنچه جاهلند به حکمت آن و لطف کرده است بر ایشان به آنچه نمى‏دانند آن را.

و اگر بشناسند نعمتهاى او را بر خود، هر آینه تفکّر در آنها مشغول گرداند ایشان را از ارتکاب معصیت او، منزّه است خداوندى که بزرگ و کامل است نعمتهاى او بر مستحقین و غیر ایشان از خلق بى‏پایان، و بلندتر است از آنچه مى‏گویند مبطلان و ملحدان بلندى بسیار.

ترجمه توحید المفضل، ص: 67

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید