چند کتاب مناسب در مورد هنر اسلامی

هنر دارای شاخه های زیاد و متفاوتی می باشد چون: شعر، قصه نویسی، نمایش، سینما، معماری، خط، پیکره، فلزکاری، تذهیب و... که شما گرایش خاصی از آن را مشخص نکردید، در عین حال چند کتاب معرفی می کنیم که به بحث های نظری در مورد هنر اسلامی پرداخته اند و بعضا به برخی مصادیق به صورت موردی پرداخته اند امید که قابل استفاده باشد.

الف: کتابهایی با مباحث نظری1. خامنه ای، سید علی، هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373.
2. جعفری، محمد تقی، فلسفة هنر از دیدگاه اسلامی، تهران، انتشارات نور، 1360.

ب: کتابهایی در زمینة ادبیات1. بستانی، محمود، اسلام و هنر، ترجمه حسین صابری، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1371.
2. محدثی، جواد، هنر در قلمرو مکتب، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة‌ علمیه، 1374.

ج: تاریخ هنر اسلامی1. پرایس، کریستین، تاریخ هنر اسلامی، ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
نکته: هنر اسلامی و یا معماری اسلامی و ... شاخه ای است که خمیر مایه های خود را از دین اسلام گرفته است.

                                                                                             نرم افزار پاسخ

/ 0 نظر / 5 بازدید