معیار صله و قطع رحم ...........................

***** سؤال :

آیا قطع رحم و یا صله ی که در اسلام بر آن تأکید شده است معیار  مشخصی دارد و آیا محدوده ی آن از نظر نصوص و روایات بیان  شده است ؟

***** جواب :

منظور داشتن ارتباط و پیوند با آنها در حدَ متعارف و معمول است . البته هر قدر خویشاوندی نزدیکتر باشد رابطه باید بیشتر باشد .

توضیح المسائل امام خمینی ( ره ) ص 28 . ؛ احکام روابط زن و مرد، مسعود معصومی ص 36 .

(((((((((((((((((((((جهت اطلاع بیشتر از معیارهای گوناگون  احکام به کتاب معیارهای احکام  محمود اکبری مراجعه شود .))))))))))))))))))))))))

/ 0 نظر / 3 بازدید