عدالت با موعظه و نصیحت به دست نمى آید

درس دیگرى که اعتقاد به مهدویت و جشنهاى نیمه شعبان باید به ما بدهد، این است : عدالتى که ما در انتظار آن هستیم - عدالت حضرت مهدى (عج ) که مربوط به سطح جهان است - با موعظه و نصیحت به دست نمى آید؛ یعنى مهدى موعود ملتها نمى آید ستمگران عالم را نصیحت کند که ظلم و زیاده طلبى و سلطه گرى و استثمار نکنند. با زبان نصیحت ، عدالت در هیچ نقطه ى عالم مستقر نمى شود. استقرار عدالت ، چه در سطح جهانى - آن طور که آن وارث انبیاء انجام خواهد داد - و چه در همه ى بخشهاى دنیا، احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسانهاى صالح و عدالت طلب ، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگویان حرف زد؛ با آنها باید با زبان اقتدار صحبت کرد. آغاز دعوت پیغمبران الهى با زبان نصیحت است ؛ اما بعد از آنکه توانستند طرفداران خود را گرد بیاورند و تجهیز کنند، آنگاه با دشمنان توحید و دشمنان بشریت ، با زبان قدرت حرف مى زدند.

 

نرم افزار بوستان حکایت

 

/ 0 نظر / 3 بازدید