(ولایت عشق )

درسالچهارمهجرت (2)،جامعهنوپاىاسلامىباولادتامامحسینعلیهالسلامبهوجودیکىازقدسیانالهىزینتیافت .

 فاطمهزهراعلیهاالسلامنوزادفروزانرادرقنداقزردرنگىنزدسرورآفرینش (3)،پیغمبراکرمصلىاللهعلیهوآلهوسلم،آوردوحضرتضمنرهنموندختفروغمندشبهاستفادهازقنداقسفید،درگوشراستنورسیدهقدسىاذانوگوشچپاقامهخواندوجبرییلعلیهالسلامفرودآمدوفرمود:

 خداوندمتعالتراسلامرساندهومىفرماید: ازآنجاکهعلىبراىتوچونهارونبهموسىاست،نوزادراحسینکهمعادلعربىنامشبیر،فرزندهارون،استنامگذارىکن . (4)

 

پیامبراکرمصلىاللهعلیهوآلهوسلمروزهفتمولادت،گوسفندىراعقیقهفرمودوبعدازتراشیدنموىسرمعشوقالهى،بهوزنموىاونقره (5) صدقهداد.

 ازآنجاکهشیرفاطمهزهراعلیهاالسلامبهجهتبیمارىخشکشدهبود،حسینعلیهالسلامرانزدرسولاکرمصلىاللهعلیهوآلهوسلمآوردهوآنحضرتبهمدتچهلروزباگذراندنانگشتمبارکابهاموگاهىزبانمبارکشدردهانفرزنددلبندشومکیدناو،حسینراسیرمىنمودواینسببشدکهگوشتوخونحسینعلیهالسلامازرسولخداصلىاللهعلیهوآلهوسلمبروید؛ازاینروپیامبرخداصلىاللهعلیهوآلهوسلمفرمودکهحسینازمناستومنازحسینم . (6)

 

ازبدوتولد،فرشتگانبراىعرضتهنیتازیکسووتسلیتازسوىدیگربهمحضررسولخداصلىاللهعلیهوآلهوسلمفرودمىآمدند. (7)

 پیامبرخداصلىاللهعلیهوآلهوسلمدریکىازسفرهاىخود،دربینراهایستادوآیهاسترجاع (اناللهواناالیهراجعون ) راتلاوتفرمودواشکریختویارانحضرتازسببگریهپرسیدندوحضرتفرمود:

 جبرییلمراازکربلا،کنارفراتکهفرزندمحسینراآنجامىکشند،خبرداد؛گویاجایىراکهبهزمینمىافتدودفنمىشود،مىبینم .

 رسولخداصلىاللهعلیهوآلهوسلمپسازبرگشتازسفر،بالاىمنبررفتوبعدازسخنرانى،دستراستبرسرحسنعلیهالسلامودستچپبرسرحسینعلیهالسلامنهادوسربهآسمانبلندکردوفرمود:

 بارالها! بىگمانمحمد،بندهوپیامبرتست؛ایندوپاکترینوبرترینخاندانوذریهمنهستند؛جبرییلبراىمنخبرکشتهوخوارشدنفرزندم،حسین،رابیانکرد. پروردگارا! شهادتاورامبارکگردانواوراسروروسالارشهیدانقرارده؛بارالها! قاتلوخوارکنندهاوراعاقبتبهخیرمگردان .

 دراینجامردمدرمسجدنالهسردادندوپیامبرخداصلىاللهعلیهوآلهوسلمفرمود:

 آیابراىاوگریهکردهویاریشنمىکنید! (8)

 حدیثولادتعشق

 رسولخداصلىاللهعلیهوآلهوسلمدراینراستافرمود:

 هنگامولادتحسیندرشبجمعه،جهتبزرگداشتاو،خداوندمتعالدستوردادتافرشتگانماءمورجهنمآتشآنرابراهلجهنمخاموشکنندوفرشتگانبهشتىبهشترابیارایندوحورالعینخودرازینتدادهوبهدیدارهمروندودیگرفرشتگانتسبیحوحمدوسپاسخداىرادرصفهاىبهمپیوستهبپادارندوجبرییلجهتتهنیتوشادباشگفتنبهمحضرپیامبراکرمدرهزارگروهکههرگروهىیکمیلیونفرشتهاست،فرودآیدوبهمحمدصلىاللهعلیهوآلهوسلمبگوید:

 مناوراحسیننامنهادم . اوراشرورترینشخصزماناو،کهسواربربدترینچهارپاستبهقتلمىرساند؛واىبرقاتلحسینوپیشواىاوکهدستورقتلراصادرنمود؛منازکشندهحسینبیزارواونیزازمنبیزاراست؛زیرادرروزقیامتجرمىبالاترازقتلحسیننیستکهبامشرکاندرآتشجهنمخواهدشد؛آتشدوزخبهقاتلحسینمشتاقترازبهشتبهبهشتیاناست .

 جبرییلراهنگامهبوط،یکىازفرشتگانالهى (9) دیدوپرسید:

 امشبچهشده؟آیاقیامتاهلدنیابهپاشدهاست؟

 جبرییلفرمود:

 براىمحمدفرزندىبهدنیاآمدهکهخداوندمتعالمراجهتاظهارتهنیتبهمحضرش،فرستاد.

 آنفرشتهگفت :

 اىجبرییل ! قسمبهآفرینندهمان،وقتىبهحضورمحمدشرفیابشدى،اسلاممرابهاوبرسانوازقولمنبهاوبگوکهبحقکودکنورسیدهات،ازپروردگارتبخواهتاازمنخشنودشدهوبالهاومقامومنزلتمرادربینفرشتگانبهمنبازگرداند.

 پیامبراکرمصلىاللهعلیهوآلهوسلمکهضمندریافتتهنیتوتحیتالهىازجبرییل،ازشهادتحسینعلیهالسلامآگاهىیافتهبود،فرمود:

 قاتلحسینازامتمننیست؛ومنوخداوندمتعالازایشانبیزارهستیم .

 وبهدنبال

/ 0 نظر / 6 بازدید