همسفر حج .................................... به هوش ....................!!!!!!!

شخصی از سفر حج برگشته ، سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را برای امام صادق ( ع ) تعریف می کرد ، مخصوصا یکی از همسفران خویش را بسیار می ستود که چه مرد بزرگواری بود ،  ما به معیت همچو مرد شریفی مفتخر بودیم ، یکسره مشغول طاعت و عبادت بود همینکه در منزلی فرود می آمدیم او فورا به گوشه ای می رفت و سجاده ی خویش را پهن می کرد و به طاعت و عبادت خویش مشغول می شد .

امام :

« پس چه کسی کارهای او را انجام می داد ؟ و که حیوان او را تیمار می کرد ؟ » .

البته افتخار این کارها با ما بود . او فقط به کارهای مقدس خویش مشغول بود و کاری به این کارها نداشت .

« ««« بنابراین همه ی شما از او برتر بوده اید »»»» .

                                                        داستان و راستان شهید مطهری ( ره )

/ 0 نظر / 7 بازدید