فقه و زندگی

بوی خوش

به کار بردن بوی خوش به سه قسم تقسیم می شود :

1 - مستحب : و آن در بیشتر موارد است ، از جمله در حال نماز و روزه .

2 - واجب : و آن در مورد میت است که باید بر مواضع هفت گانه او کافور بمالند ( مواضعی که در سجده بر زمین گذاشته می شود که عبارت است از : ÷یشانی ، دو کف دست ، دو زانو و دو انگشت شصت ÷ا ) . کافور باید معطر باشد و اگر بوی عطر خود را از دست داده اکتفای به آن ، محل اشکال است .

3 - حرام : و این خود بر چهار قسم است :

الف : در حال احرام .

ب : زن در عده وفات ( چهار ماه و ده روز ) زنی که شوهرش فوت کرده ، هر گونه تزیین و از جمله به کار بردن بوی خوش بر او حرام است .

ج : در حال اعتکاف .

د : خوش بو کردن زن خود را برای نامحرمان ؛ حرمت این عمل به قدری است که فقها می فرمایند : اگر زن برای نا محرم بوی خوش بزند مستحب است ÷س از این عمل غسل کند .

                                                                        افق حوزه شماره 319

/ 0 نظر / 7 بازدید