اشاره اجمالیة به علم عقود أنامل‏

اشاره اجمالیة به علم عقود أنامل‏

* فائدة

در بیان اشاره اجمالیه بعلم عقود أنامل: بدانکه علماء متقدّمین از هیئت انگشتان از واحد تا ده هزار ضبط نموده‏اند باین طریق که هیجده صورت وضع نموده‏اند از انگشتان دست راست بجهت ضبط یکى تا نود و نُه. و هیجده از دست چپ تا نُه هزار، ویک صورت بجهت ضبط ده هزار، امّاهجده صورت اولى:

1- خوابانیدن خنصر به تنهائى علامت یکى است.

2- خوابانیدن خنصر و بنصر با هم بجهت دو.

3- خوابانیدن خنصر و بنصر و وسطى نشانه سه و باید در این سه سرهاى انگشتان بر گودال کف دست گذارده شود.

4- بلند کردن خنصر و خوابانیدن بنصر و وسطى علامت چهار.

5- بلند کردن خنصر و بنصر و خوابانیدن وسطى است بجهت پنج.

6- خوابانیدن بنصر بتنهائى است بجهت نشانه شش.

7- خوابانیدن خنصر بتنهائیست نشانه هفت.

8- خوابانیدن خنصر و بنصر است با هم بجهت هشت.

9- خوابانیدن خنصر و بنصر و وسطى است نشانه نه، و درین سه صورت باید سرهاى انگشتان بر برآمدگى که متّصل بزند است گذارده شود.

10- گذاردن سر ناخن سبّابه است بر بند اول ابهام بنحویکه حلقه حاصل شو و این علامت ده است.

11- گذاردن ناخن ابهام است بر بند آخر سبّابه لیکن باید ناخن ابهام را بر طرفى ازین بند بگذارد که جانب وسطى است و این علامت بیست است.

12- گذاشتن سر انگشت سبّابه است- نه ناخن آن- بسر ناخن انگشت ابهام از طرفى که بجانب سبّابه است و آن نشانه سى است.

13- گذاشتن باطن سر انگشت ابهام یعنى باطن بند اوّل بر پشت بند تحتانى سبّابه بجهت چهل.

14- بلند کردن سبّابه یا گذاشتن ابهام بر کف نشانه پنجاه است.

15- گرفتن ناخن ابهام است بباطن بند دوم سبّابه علامت شصت.

16- بلند کردن ابهام است و گذاشتن باطن سر انگشت سبّابه بر باطن سر آن علامت هفتاد.

17- بلند کردن ابهام است و گذاشتن طرف سر انگشت سبّابه بر مفصل اوّل بجهت هشتاد.

18- گذاشتن سر ناخن سبّابه است بر مفصل دوم ابهام بجهت نود و مخفى نماند که آنچه مذکور شد بجهت ضبط مفردات است و به جهت ضبط مرکّبات باین صورت مفردات آنرا بعمل آورد با هم.

و امّا هیجده صورت ثانیه که در دست چپ است به جهت صد تا نُه هزار است و آنها بعینه مثل هیجده صورتى است که در دست راست است.

امّا صورتهائى که در دست راست به جهت ضبط آحاد بود در اینجا علامت آحاد الوفست و صورتهائى که در آنجا به جهت عشرات بود در اینجا علامت مئات است و کیفیّت ضبط مرکّبات که در مابین صد و ده هزار است به نحویست که اشاره به آن شد یعنى باید هر مرکّبى ضبط آن باجتماع اوضاع مفردات او بشود.

و امّا یک صورتى که علامت ده هزار است گذاشتن طرف سر ابهام است بر طرف سبّابه بنحویکه ناخنهاى آنها محاذى یکدیگر شوند بهر یک از دست راست و چپ که خواهد و اگر زیاده بر این توضیح و تفصیل کسى خواهد باید رجوع کند به رساله‏اى که والد ماجد حقیر طاب ثراه در این علم نوشته‏اند.

                                                                           خزائن، ص: 97

 

/ 0 نظر / 5 بازدید