حد نصاب هر یک و مقدار زکات آنها

ر/ نوع مال/ نصاب/ مقدار زکات‌

1/ گندم/ 847 کیلوگرم/* 10/ 1، در صورتى که با آب باران و آب رودخانه آبیارى شده است* 20/ 1، در صورتى که با آب دستى و دلو و موتورپمپ آبیارى شده است.

* 40/ 3، در صورتى که با هر دو آبیارى شده است.

2/ جو/ 847 کیلوگرم/* 10/ 1، در صورتى که با آب باران و آب رودخانه آبیارى شده است* 20/ 1، در صورتى که با آب دستى و دلو و موتورپمپ آبیارى شده است.

* 40/ 3، در صورتى که با هر دو آبیارى شده است.

3/ خرما/ 847 کیلوگرم/* 10/ 1، در صورتى که با آب باران و آب رودخانه آبیارى شده است* 20/ 1، در صورتى که با آب دستى و دلو و موتورپمپ آبیارى شده است.

* 40/ 3، در صورتى که با هر دو آبیارى شده است.

4/ کشمش//* 10/ 1، در صورتى که با آب باران و آب رودخانه آبیارى شده است* 20/ 1، در صورتى که با آب دستى و دلو و موتورپمپ آبیارى شده است.

* 40/ 3، در صورتى که با هر دو آبیارى شده است.

5/ شتر/ اولین نصاب/ یک گوسفند‌

5/ شتر/ تا 25 شتر/ هر 5 شتر یک گوسفند‌

5/ شتر/ 26 شتر/ یک شتر‌

6/ گاو/ 30 گاو/ یک گوسالۀ یک ساله‌

7/ گوسفند/ 40 گوسفند/ یک گوسفند‌

8/ طلا/ 15 مثقال/ 40/ 1‌

9/ نقره/ 105 مثقال/ 40/ 1‌

یادآورى: شتر، گاو و گوسفند، نصابهاى دیگرى نیز دارد که براى آشنایى با آنها مى‌توانید به رسالۀ توضیح المسائل، مسألۀ 1978 به بعد مراجعه کنید.

احکام جوانان (فاضل)، ص: 159

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید