کتابهای خود شناسی :

1. خودسازی یا تزکیه وتهذیب نفس،‌ ابراهیم امینی، انتشارات شفق، قم.
2. جهاد با نفس، سلسله درسهای اخلاق از آیت الله حسین مظاهری، انتشارات انجمن اسلامی معلمان.
3 .خودشناسی برای خودسازی، محمد تقی مصباح یزدی، موسسه در راه حق
4. محمد تقی مصباح یزدی، به سوی او، انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382.
5. سید یوسف (براهمیان آملی، خودشناسی در تربیت اسلامی، آمل، چاپ شهر، 1378، جلد اول.
6. اخلاق و عرفان, رضا رمضانی, انتشارات مرکز مطالعات پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه.
7 . اربعین حدیث، امام خمینی(ره)، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی.
8. اسرار عبادت، آیت الله جوادی آملی، انتشارات اسراء.
9. اسرار الصلوة، میرزا جواد ملکی تبریزی، ترجمه محمدتحریرچی.
10. معراج السعادة، عالم ربانی مرحوم ملا احمد نراقی، انتشارات دهقان، چاپ اول، بهار 71، این کتاب از کتابهای قدیمی علم اخلاق می‌باشد که علمای اخلاق خواندن آن را سفارش کرده‌اند.
11. شرح دروس معرفت نفس حضرت علّامه حسن حسن زاده آملی، داود صمدی آملی ، آل علی، قم، 1381 (هـ . ش)، تعداد صفحات: 288.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید