اداره کردن زن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............................

روزی از « میلتون » شاعر معروف انگلیسی پرسیدند :

علَت چیست که ولیعهد انگلستان می تواند در چهارده سالگی به جای پدر سلطنت کند ولی تا هجده سال نداشته باشد نمی تواند زن بگیرد ؟

میلتون جواب داد :

به خاطر این که اداره ی مملکت ، از اداره کردن و هدایت زن به مراتب آسانتر است .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

/ 0 نظر / 8 بازدید