نشانه‏ هاى مؤمن و صفات او

بر اساس آیات قرآن مجید:

1- الانفال آیه 2- همانا مؤمنان آنانند که چون ذکر خدا شود دلشان بترسد و چون آیات خدا بر آنها خوانده شود ایمانشان بیافزاید و بر پروردگار خود توکل دارد.

3- آنان که برپا دارند نماز را و از آنچه روزیشان کردیم انفاق میکنند (در راه خدا) 4- آنانند همان مؤمنان درست داراى درجه‏ هاى بلند نزد پروردگارشان و روزى ارجمند.

2- التوبه آیه 71 مردهاى مؤمن و زنهاى مؤمنه دوستان یک دیگرند وادارند به نیکى و باز دارند از زشتى و برپا دارند نماز و بپردازند زکات و فرمان برند خدا و رسولش را آنانند که رحمت خواهد کرد خداشان زیرا خدا عزیز است و حکمتدار.

3- یوسف آیه 106 و بیشترشان نگروند بخدا جز که همان مشرکانند.

4- المؤمنون آیه 1 البته رستگارانند مؤمنان 2- آنان که در نمازشان خاشعند 3- و آنان که از بیهوده روگردانند، 4- و آنان که زکات پردازند، 5- و آنان که خود- دارند از بیگانه، 6- جز با همسران و کنیزان خود که سرزنشى ندارند 7- و هر که بجوید از پس آن بیگانه را همانهایند تجاوزکاران 8- و آنان که سپرده‏ها و پیمان خود را رعایت‏کننده‏اند 9- و آنان که بر نمازها مواظبند که در وقت بخوانند 10- آنانند همان ارث بران 11- آنان که ارث برند بهشت فردوس را هم آنان در آن جاویدانند.

5- القصص آیه 25 آنان که کتابشان دادیم پیش از آن قرآن همانها بدان گرونده‏اند.

53- و چون خوانده شود بر آنها گویند باورش داریم راستى که آن درست است از سوى پروردگار ما راستى ما از این پیش مسلمان بودیم 54- آنانند که دو بار مزد دارند بدان چه شکیبا بودند و بخوشى بدى را جلو گرفتند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق کنند 55- و چون بشنوند سخن ناهنجار از آن روگردانند و گویند کردارهاى ما از خود ما و کردارهاى شما از خود شما سلام بر شما نادانها را نخواهیم.

6- الم سجده آیه 15- همانا بگروند بآیات ما آنان که چون یادآورى شوند بدانها پیشانى بر خاک نهند براى سجده و تسبیح کنند بسپاس پروردگارشان و آنان بزرگى نورزند 16- دورى کند پهلوشان از بسترهاشان بخوانند پروردگارشان را از ترس و طمع و از آنچه روزیشان دادیم انفاق کنند 17- نداند کسى آنچه نهان شده براشان از چشم روشنى به پاداش آنچه میکردند 18- آیا آنکه مؤمن است چون آن باشد که نافرمانست برابر نباشند 19- اما آنان که گرویدند و کارهاى خوب کردند بهشتهائى جایگاه دارند براى پذیرائى بپاداش آنچه میکردند.

7- حمعسق آیه 36 و آنچه نزد خدا است بهتر است و پاینده‏تر براى آنان که گرویدند و بپروردگارشان توکل کنند 37- و آنان که کناره کنند از گناهان بزرگ و هرزگیها و چون خشم گیرند درگذرند 38- و آنان که پذیرا شدند پروردگار خود را و برپا داشتند نماز و کارشان بمشورت با هم است و از آنچه روزیشان دادیم انفاق کنند 39- و آنان که چون ستم شوند کین کشند و یارى شوند 40- سزاى بدى بدى است مانند آن و هر که بگذرد و اصلاح کند مزدش بر خدا است راستى او ستمکاران را دوست ندارد.

8- الفتح آیه 29 محمد رسول خدا است و آنان که با اویند سخت گیرند بر کفار و مهربانند بهم دگر بینى آنها را رکوع کن و سجده کن میجویند فضل خدا و رضاى او را، نمود آنها در چهره‏شان از اثر سجده کردنست، این نمونه آنها است در تورات و نمونه‏شان در انجیل زراعتى است که جوانه زده و کلفت شده و بر ساق خود برپا است پسند زراعتکارانست تا بخشم آرد بدانها کافران را، نوید داده خدا بآنان که گرویدند و کارهاى خوب کردند از آنها آمرزش و مزد بزرگى را.

9- البینه آیه 5 و فرمان ندارند جز که بپرستند خدا را با اخلاص در دین او او به یکتاپرستى و راستى و برپا دارند نماز را و بپردازند زکات را و اینست دین استوار تا فرماید- راستى آنان که گرویدند و کارهاى خوب کردند آنان همان بهتر مردمند 8- پاداششان نزد پروردگارشان بهشتهاى پابرجا و جاوید است که روان باشد از فرود آنها جویها در آن باشند جاوید تا همیشه، خشنود باشد از آنها خدا و خشنودند از او، آن براى هر کس است که بترسد از پروردگارش.

اخلاق اسلامى-ترجمه جلد پانزدهم بحار الانوار، ص:211 -  212

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید