حرامهای حلال نما ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بسیاری از درآمدها حرام است ولی توجهی به آن نمی شود . مانند:

×تولیدکنندگان و فروشندگان طلای مردانه .

× ریش تراشی از ته .

* رشوه که با عنوان هدیه می دهند .

* گرفتن ربا و نزول .

* گرفتن پول جهت رقاصی بعنوان شاد باش می دهند .

* برندگان بازیهای قمار .

*  تکثیر نوارهای حرام .

* در آمد از راه موسیقی حرام .

* کرایه دادن بلندگو و سایر امکانات برای مجالس حرام و گناه .

* کم کاری و کوتاهی کارمند و کارگر و غیره .

* غش در معامله مثل قاطی کردن اجناس کم کیفیت و کیفت دار  یا اینکه چیزی دیگر قاطی کردن مثل آب به شیر و امثال اینها .

و ....................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید