عطر یار

پرده دار عالم

خورشید رخ مپوشان در ابر زلف ،یارا       چون شب سیه مگردان روز سپید ما را

ما را ز تاب زلفت افتاد عقده بر دل          بر زلف خم به خم زن دست گره گشا را

فخر جهانیان شد ننگ صنم پرستی        جانا ز پرده بنمای روی  خدانمای      را

ای آشکار پنهان ، برقع ز رخ   بر افکن        تا جلوه ات ببینم         پنهان و آشکار

بی جلوه ات ندارد ارض و سما فروغی       ای آفتاب تابان هم ارض و هم سما را

بازآ که از قیامت بر پا شود    قیامت            تا نیک و بد ببیند در فعل خود جزا را

ای پرده دار عالم ، در پرده چند مانی           آخر ز پرده بنگر       یاران   آشنا را

بازآکه بی وجودت عالم سکون ندارد            هجر تو در تزلزل افکند   ما سوی را

حاجت به توست ما را ای حجت الهی       آری به سوی سلطان حاجت بود گدا را

عمری گذشت و ماندیم از ذکر دوست غافل    از کف به هیچ دادیم سرمایه بقا را

ما را افکنده غفلت در بستر هلاکت           درمان کن ای مسیحا ، این درد بی دوا را

ای پرده دار عالم در پرده چند پنهان            بازآو روشنی دل های      با صفا را

                                                                                             فواد کرمانی

/ 0 نظر / 7 بازدید