آواز خوش .....فقط دقت کن .....

مؤذن

مؤذنی اذان می گفت و می دوید .

پرسیدند چرا می دوی ؟

عوض اینکه مردم به طرف خواندن نماز با عجله بشتابند  شما به بیرون .......!!!

گفت :

می گویند که آواز تو از دور خوش است ، می روم تا آواز خود را از دور بشنوم .

ما هم نکنه کسی چیزی گفت همین جوری بدویم .

اول روی آن تأمل کنیم  بعد ........ ؟؟؟؟!!!!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید