احکام تلقیح مصنوعى‌....

سؤال 213- برخى از مراجع عظام تلقیح را در صورتى تجویز فرموده‌اند که:

«نطفه شوهر بدون ایجاد مقدّمات حرام، توسّط خود شوهر در رحم زن تزریق گردد». حال اگر به علّت نداشتن تخصّص و آشنایى، این کار باعث عفونت ثانویّه و احیاناً مرگ همسرش گردد، آیا شوهر ضامن است، یا ضمان متوجّه افراد متخصّصى بوده که بدون دادن آگاهیهاى لازم او را نسبت به این عمل ترغیب کرده‌اند؟

جواب: در صورتى که ضرورتى براى این کار احساس شود مى‌توان از افراد متخصّص استفاده کرد، تا خطرى پیش نیاید.

سؤال 214- در جایى که عمل تلقیح به طور شبهه صورت گرفته (مثل جایى که زن گمان مى‌کرده نطفه از شوهرش بوده، و مرد نیز گمان مى‌کرده زنى که نطفه وارد رحم او شده، همسر واقعى او مى‌باشد، در حالى که این طور نبوده است).

آیا احکام اولاد بر فرزندى که به دنیا خواهد آمد، جارى مى‌شود؟

جواب: نسبت به صاحب آن نطفه و آن زن ولد شبهه است. و به شوهر آن زن نیز محرم است.

سؤال 215- آیا مادر جانشین (زن پذیراى جنین) مستحقّ دریافت نفقه یا اجرة المثل تا زمان تولّد جنین، از صاحب نطفه و پدر جنین مى‌باشد؟ و آیا این کار نوعى اجارۀ اعضا (اجارۀ رحم) تلقّى مى‌گردد؟ یا مشمول عقد دیگرى است؟

جواب: این موضوع تابع قرار داد است، و اگر قراردادى ندارند، و جنبۀ رایگان نداشته، حقّ اجرة المثل دارد. و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجارۀ اعضا؛ بلکه اجیر شدن براى پرورش جنین.

احکام پزشکى (مکارم)، ص: 87‌

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید