چند مسأله بسیار مهم :

< «مسألۀ 1»> در ازدواج دائم و موقت خواندن صیغه شرط است و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست.

< «مسألۀ 2»> زن مانند مرد مى‌تواند براى خواندن صیغۀ عقد از طرف دیگرى، خواه زن و خواه مرد، وکیل شود.

< «مسألۀ 3»> یک نفر چه زن و چه مرد مى‌تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد وکیل شود و صیغۀ عقد را به طور دائم یا موقت براى هر دوى آنها بخواند.

< «مسألۀ 4»> خلاف احتیاط است که مرد یا زن هم از طرف خودش صیغه عقد را بخواند و هم از طرف مقابل وکیل در خواندن صیغه شود؛ پس اگر طرف مقابل خود قادر بر خواندن صیغه است خودش آن را بخواند، و اگر نمى‌تواند باید از طرف او کسى را وکیل در خواندن صیغه نمایند، و این احتیاط ترک نشود.

< «مسألۀ 5»> اگر زن و مرد توان خواندن صیغه را ندارند باید وکیل بگیرند، و تا هنگامى که یقین نکرده‌اند وکیل صیغۀ عقد را خوانده نمى‌توانند به یکدیگر نگاه محرمانه کنند؛ و مجرد گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمى‌کند؛ ولى اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام و از گفتۀ او اطمینان حاصل شود کافى است.

< «مسألۀ 6»> کسى که صیغه را اجرا مى‌کند باید عاقل و بنابر احتیاط بالغ باشد؛ چه براى خودش بخواند یا از طرف دیگرى وکیل شده باشد.

< «مسألۀ 7»> بنابر احتیاط واجب در صورت توانایى باید عقد ازدواج به عربى صحیح خوانده شود؛ و اگر خود مرد و زن نتوانند به عربى صحیح بخوانند بهتر است وکیل بگیرند؛ گرچه این کار لازم نیست و اگر خودشان به هر زبانى صیغه را بخوانند صحیح است، ولى باید لفظى بگویند که معناى «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» را بفهماند.

< «مسألۀ 8»> مرد و زن یا وکیل آنها باید هنگام خواندن صیغه معناى آن را بدانند و قصد انشاء یعنى ایجاد پیوند زناشویى داشته باشند؛ یعنى اگر خود مرد و زن صیغه را مى‌خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُکَ نَفْسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد، و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزویجَ» زن بودن او را براى خود قبول نماید؛ و اگر وکیل مرد و زن صیغه را مى‌خوانند، به گفتن «زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصدشان این باشد که مرد و زنى که آنان را وکیل کرده‌اند با یکدیگر زن و شوهر شوند.

< «مسألۀ 9»> در هر یک از عقد دائم و موقت زن و مرد دو رکن اصلى عقد هستند و هنگام عقد باید معیّن و مشخص باشند؛ بنابراین اگر صیغۀ عقد را وکیل یا ولىّ زن و شوهر اجرا مى‌کند، باید زن و شوهر را با نام بردن یا با اشاره و مانند آن معلوم کند؛ پس در جایى که چند زن و چند مرد حضور دارند، اگر وکیل بى‌آن که زن و مرد را معلوم کند بگوید موکّل خود را به عقد ازدواج تو درآوردم، یا کسى که چند دختر دارد یکى از دخترانش را به طور نامعلوم به عقد مردى درآورد، عقد باطل است.

                                                                         نرم افزار جامع فقه اهلبیت ( ع )

 

/ 0 نظر / 6 بازدید