عوامل فقر و زیادی روزی

سعید بن علاقه گوید: شنیدم امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: تار عنکبوت در خانه موجب فقر مى‏شود، بول در حمام موجب فقر مى‏شود، و به حال جنابت غذا خوردن موجب فقر مى‏شود، ایستاده شانه کردن موجب فقر مى‏شود، شپش را به خانه انداختن موجب فقر مى‏شود، سوگند نادرست خوردن موجب فقر مى‏شود، زنا کردن موجب فقر مى‏شود، اظهار حرص موجب فقر مى‏شود، خوابیدن در عصر موجب فقر مى‏شود، خوابیدن پیش از طلوع آفتاب موجب فقر مى‏شود، عادت به دروغ گوئى موجب فقر مى‏شود، زیاد شنیدن موسیقى موجب فقر مى‏شود، تقدیر و تنظیم نکردن معیشت موجب فقر مى‏شود، قطع رحم موجب فقر مى‏شود، سپس حضرت امیر علیه السلام فرمود: پس از این، آیا شما را از آنچه موجب روزى مى‏شود خبر بدهم؟ گفتند: آرى یا امیر المؤمنین!، حضرت فرمود: جمع کردن میان دو نماز (ظهر و عصر، و مغرب و عشاء) موجب زیادى روزى مى‏شود، (لازم بیاد آورى است که‏ در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جدا کردن میان نمازهاى ظهر و عصر، و مغرب و عشا نیکو و مستحب دانسته شده و سفارش به تفریق میان آنها شده است و این منافات ندارد به اینکه جمع میان آنها موجب زیادى روزى مى‏شود)، و خواندن دعاهاى وارده و انجام دادن تعقیبات لازمه پس از نماز صبح و عصر موجب زیادى روزى مى‏شود، صله و دیدار خویشان موجب زیادى روزى مى‏شود، جارو کردن آستانه بیرونى خانه موجب زیادى روزى مى‏شود، بیدریغى و همیارى با برادران دینى موجب زیادى روزى مى‏شود، در اول صبح به دنبال کسب معاش رفتن موجب زیادى روزى مى‏شود، استغفار موجب زیادى روزى مى‏شود، بکارگیرى امانت موجب زیادى روزى مى‏شود، گفتن قول حق موجب زیادى روزى مى‏شود، اجابت موذن موجب زیادى روزى مى‏شود «1» ترک گفتار در بیت الخلاء موجب زیادى روزى مى‏شود، نداشتن حرص‏ موجب زیادى روزى مى‏شود، سپاسگزارى از نعمت دهنده موجب زیادى روزى مى‏شود، پرهیز از سوگند دروغ موجب زیادى روزى مى‏شود، وضوء گرفتن پیش از اطعام موجب زیادى روزى مى‏شود، خوردن ریزه‏ها و باقى مانده‏هاى سفره موجب زیادى روزى مى‏شود، و هر که روزانه سى مرتبه خدا را تسبیح گوید خداوند هفتاد نوع بلاء را از او دور مى‏گرداند که کمترینش و آسانترینش فقر است.

جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، ص: 237

 

________________________________________
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن - صحت، على، جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه صحت، 1جلد، انتشارات ناس - تهران، چاپ: اول، 1364ش.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید