قهرمان کی شد ؟ ................................

جوانان مسلمان سرگرم زور آزمایی و مسابقه وزنه برداری بودند . سنگ بزرگی آنجا بود که مقیاس قوت و مردانگی جوانان به شمار می رفت و هر کس آن را به قدر توانایی خود حرکت می داد . در این هنگام رسول اکرم رسید و پرسید : «  چه می کنید » .

داریم زورآزمایی می کنیم . و می خواهیم ببینیم کدامیک از ما قویتر است .

*** « میل دارید که من بگویم چه کسی از همه قویتر و نیرومندتر است ؟ » .

--- البته چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد .

افراد جمعیت همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم کدامیک را به عنوان قهرمان معرفی خواهد کرد ؟  عده ای بودند که هر یک پیش  خود فکر می کردند الان رسول خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد .

*** رسول اکرم ( ص ) فرمودند :

« از همه قویتر و نیرومندتر آن کسی است که اگر از یک چیزی خوشش آمد و مجذوب آن شد ، علاقه ی به آن چیز او را از مدار حق و انسانیت خارج نسازد و به زشتی آلوده نکند . و اگر در موردی عصبانی شد و موجی از خشم در روحش پیدا شد ، تسلط بر خویشتن را حفظ کند ، جز حقیقت نگوید و کلمه ای دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد . و اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانعها و رادعها از جلویش برداشته شد . زیاده از میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند » .

                                                                 وسائل الشیعه ، ج 2 ، ص 469 .

/ 0 نظر / 3 بازدید