بدترین حالت براى یک ملت

بدترین حالت براى یک ملت این است که شخصیت هاى انسانى او یعنى آحاد انسانى که داراى خرد و اندیشه و ایمان و اراده و راه مشخصى هستند - تحقیر شوند. تحقیر فقط این نیست که به انسان اخم کنند یا از انسان رو برگردانند؛ تحقیر واقعى براى یک ملت این است که باورها و اعتقاد و شخصیت اخلاقى و دین او را ندیده بگیرند. از حدود صد و پنجاه سال قبل که استعمار و سیاسیون کارپرداز انگلیسى - که آن وقت بر شبه قاره ى هند مسلط بودند - از هند راهى کشور ما شدند، این سیاست را دنبال کردند سعى کردند ایرانى و ملیت و تاریخ و فرهنگ و اعتقادات و باورها و مصنوعات و هنر او را تحقیر کنند. این یک شیوه ى تصادفى نبود؛ حساب شده بود. یکى از راههاى اولیه ى تسلط بر یک ملت و هر انسانى این است که او را تحقیر و کوچک کنند تا احساس کند هیچ هویتى ندارد؛ بعد راحت دست مى اندازد او را مى گیرد و در مشت خود نگه مى دارند و به هر طرف بخواهند مى کشانند؛ این کار را با ما کردند. گناه بزرگ روشنفکرنمایان غربزده ى دوران پهلوى و اندکى قبل از دوران

 

 

 

 

پهلوى این است که این باور را با شکلهاى گوناگون در ذهن مردم ما رسوخ دادند؛ یعنى به مردم این طور تفهیم کردند که ایرانى چیزى نیست ؛ نه فکرش ، نه عملش ، نه هنرش ، نه تاریخش ، اصلا 0ارزشى ندارد. وقتى شما احساس کردید ارزشى ندارید، چه کار مى کنید؟ به طور طبیعى به قطبى پناه مى برید که احساس مى کنید ارزش دارد. آن قطب کجاست ؟ آنها خودشان معین کردند؛ فرهنگ و تمدن و علم غرب . غربیها ملتهاى گوناگون دنیا را به همین ترتیب از گردونه ى پیشرفت علمى کنار زدند؛ کارى کردند که جراءت تحرکت علمى پیدا نکنند؛ والا مناطق اسلامى بخصوص استعداد و زمینه ى پیشرفتهاى بزرگ علمى داشتند. این که مى بینید ما این همه از کاروان علمى دنیا عقب مانده ایم ، تصادفى نیست . پنجاه و چند سال دوران حکومت پهلوى ، قبل از آن هم چند ده سالى از اواخر دوران قاجار، تلاش ‍ کردند استعداد ایرانى را بکشند و نگذارند رشد کند؛ فقط در همان جهتى که خود آنها مایل بودند، اجازه مى دادند. لذا مى بینید در آن دوران ، یک نفر با شجاعت اعلان مى کند که ما باید ظاهرا و باطنا از فرق سر تا نوک پا غربى شویم ؛ این طورى به روشنفکران نمایان آن روز باورانده بودند. انقلاب اسلامى بزرگترین خدمتى که به مردم ما کرد، این بود احساس هویت و شخصیت را در ایرانى زنده کرد.

نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 3 بازدید