آرزو که چی ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 روایت است که خدا تعالى فرمود: اى آدمیزاده روزیت میرسد و تو غم آن دارى و عمرت میکاهد و بر آن اندوه ندارى میجوئى آنچه‏ات سرکش کند و دارى آنچه تو را بس است.

رسول خدا فرمود: هر که آرزو دارد فردا زنده ماند آرزو دارد همیشه بماند.

یک عارفى گفت آرزوها پایان ندارند و زنده بهیچ نسازد و گفته‏اند هیچ بنده پیرو آرزوى خود نشود جز که از کار خود کوتاهى کند و باز گفته‏اند بازت ندارد آرزوى دراز از یاد عمر کوتاه و دیگرى گفته هر که مهار آرزو را سر داد و رها کرد با مرگ خود بلغزید و بسر درآمد، دیگرى گفته: چون بآرزویت رسیدى مرگت نزدیک شده و چون مرگت در رسید آرزویت بر باد رفته.

آرزو میداشتم پنجاه سال‏

 

بود در پیش و پسش انداختم‏

گنج بود از زندگى و باختم‏

 

در قمار روزگار انداختم‏

گر که عمرم بود صد پشتم شکست‏

 

یاد تضییعى که در آن ساختم‏

     

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب ؛ ج‏1 ؛ ص89

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید