شرکت شیطان با مردم ...........................

در باره شرکت شیطان با مردم چندین نظر وجود دارد که به بعضى اشاره مى‏شود:

اول: اینکه مرتکب برخى از گناهان در حقیقت کارى را مى‏کند که کار شیطان است پس شیطان در کار او شرکت دارد. دوم: شیطان به مرتکب گناهان مخصوص معاونت و کمک مى‏کند از راه وسوسه و غیر آن. سوم: شیطان از کار و عمل گناهکار بهره مى‏برد مانند کسى که از عمل شریکش بهره ببرد. چهارم: بدون سرمایه شیطان که ایجاد نیرنگ و غفلت است معامله گناه انجام نمى‏شود. پنجم: شرکت شیطان در نطفه انسان که در حقیقت در اولاد شریک مى‏شود.

نظریات دیگرى هم گفته شده که مجال ذکر آنها نیست، ولى در باره نظریات ذکر شده باید گفت: تا نظریه چهارم شرکت شیطان در اموال تا حدودى قابل قبول است ولى در باره شرکت شیطان در اولاد ناچاریم نظریه پنجم را ترجیح بدهیم.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید