ارزش صله ارحام ......

پیامبر خدا می فرمایند :

یا علی !

صله ی رحم بر عمر می افزاید .

یا علی !

با داشتن خویشان فقیر صدقه دادن به غیر فامیل روا نیست .

و امثال اینگونه روایات زیاد است .

ولی چه شده که مردم عوض سر زدن به پدر و مادر ، خواهر ، برادر و فامیل به سیر و سیاحت در شهر ها و کشورها می پردازند ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نمی دانم

فقط خدا می داند ........

/ 0 نظر / 5 بازدید