راهنمایی برای شناسایی کتابها ، پایان نامه ها و مقالات .....

www.irandoc.ac.ir  

 برای شناسایی کتاب  ، پایان نامه ، مقالات سمینارها و مجلات ، طرح هایپژوهشی و مدارک علمی به سایت های ذیل مراجعه شود :

   کتاب خانه ملی   www.nlai.ir                                                                                             

www.ketab.ir   خانه کتاب ایران   

www.rlst.ir    کتابخانه علوم و تنولوژی شیراز

www.lib.ir  کتابخانه های ایران     

www.noormags.com مجلات تخصصی مرکز کامپیوتر نور

www.magiran.comمجلات ایران

www.sid.ir اطلاعات علمی

www.seai.irپایگاه منابع اسلامی

                                                                                     

/ 0 نظر / 3 بازدید