خواص سوره ی « یاسین »

امام صادق ( ع ) فرمود :

برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن ، سوره ی « یس » است .

هر کس این سوره را در روز قبل از رسیدن شب ، تلاوت کند ، در آن روز تا هنگامی که شب شود از محفوظین ، رزق داده شدگان و بهرمندان خواهد بود و هر کس در شب و قبل از خواب آن را تلاوت کند ، خداوند هزار فرشته برای او مأمور کند تا او را از شرَ شیطان رانده شده واز جمیع بلاها حفظ کند

و اگر در آن روز بمیرد خداوند او را وارد بهشت می کند و در هنگام غسلش هزار فرشته جمع شده و برای او طلب آمرزش نمایند .و او را تا قبر بدرقه و همراهی کنند و وقتی او را داخل قبر نمایند آن فرشتگان نیز همراه آن بوده و خداوند را عبادت کرده و ثواب آن عبادت را به او می دهند .

و در امان باشد تا زمانی که خداوند او را از قبر برانگیزاند از قبرش نوری به سوی آسمانها تابان می باشد و وقتی از قبر برانگیخته شود ، فرشتگان خدا همراه او خواهند بود و بدرقه اش می نمایند و با او به گفتگو مشغول می شوند و به رویش لبخند می زنند .

و همچنین به هر خیر و نیکی مژده اش می دهندتا که او را از صراط و میزان بگذرانند و در محل قربی او نگه می دارند که هیچ مخلوقی جز کروبیان و فرستادگان حق ، آن مقام و منزلت و قرب را نداشته باشند

 و او با پیامبران در آن درگاه نزد خداوند متعال بایستند ، با غمخواران غم نخورد و با انوهگینان اندوهگین نشود و با زاریکنندگان زاری و گریه نکند.

سپس خداوند متعال می فرماید :

ای بنده ی من هر کسی را که می خواهی شفاعت کن که شفاعتت را می پذیرم و طلب حاجت کن که هر حاجتی داشته باشی برآورده می سازم .

پس او از خداوند طلب حاجت می کند و خداوند به او عطا می کند و شفاعت می کند پذیرفته می گردد .

حساب او را مثل حساب دیگران حسابرسی نمی کند ومثل دیگران در وقت حساب متوقف نمی شود و مثل خوار و زبون شدگان خوار و ذلیل نمی شود و جواز آزادی او را سر گشاده می دهند تا اینکه از در گاه الهی فرود آمده

و همه ی مردم از روی تعجبَ می گویند :

سبحان الله ؛ این بنده حتی یک گناه ندارد و او از همدمان و دوستان حضرت محمَد (ص ) خواهد بود

/ 0 نظر / 12 بازدید