ضرب المثل های ایرانی

صفحه  پنجم :

 از نخورده بگیر، بده به خورده !

 از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !

 از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

 از هول هلیم افتاد توی دیگ !

 از یک گل بهار نمیشه !

 از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

 اسباب خونه به صاحبخونه میره !

 اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !

 اسب ترکمنی است، هم از توبره میخوره هم ازآخور !

 اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !

 اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !

 اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !

 استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟!

 اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !

 اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !

 اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !

 اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !

 اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی

/ 0 نظر / 11 بازدید