نظریه اهل سنت در مورد عصمت انبیاء و شخصیت داود و گناه آدم چیست.

فرقه های اهل سنت در مورد عصمت انبیاء اختلاف دارند. گروهی از خوارج بنام ازارقه، عصمت را در انبیاء نفی نموده و حتی کفر را از برای آنان جایز می دانند. حشویه و اهل حدیث قائل به جواز ارتکاب گناه کبیره برای انبیاء چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت می باشند. فرقه معتزله برخی شان، گناه کبیره را از برای آنان، قبل از بعثت جایز، و بعد از بعثت جایز نمی دانند. و عده دیگری از معتزله نسبت به انبیاء گناه کبیره را مطلقا نفی نموده، لکن گناه صغیره را از برای آنها جایز می شمارند. فرقه اشاعره انبیاء را بعد از بعثت، از گناه کبیره و صغیره معصوم می دانند، اما قبل از بعثت عصمت از این گناهان را برای آنان لازم نمی دانند.
اما در مورد شخصیت حضرت داود(ع) در برخی از تفاسیر و متون اهل سنت، مثل تفسیر قرطبی و سنن ترمذی، همان مطالبی که در تورات ذکر گردیده، به حضرت داوود(ع) نسبت داده شده است. اما برخی از علماء اهل سنت مثل بیضاوی آن را از اسرائیلیات شمرده و منافی با عصمت انبیاء دانسته و نسبت دادن و جواز این گونه مطالب را به انبیاء هم سان با بطلان و سقوط اعتبار شرایع می دانند.
دیدگاههای اهل سنت درباره گناه حضرت آدم(ع) با توجه به اختلاف در مبانی آنان، نسبت به عصمت انبیاء مختلف میباشد، لذا آن عده ای از اهل سنت که عصمت را در انبیاء شرط نمی دانند آیه «وعصی آدم ربه فغوی» و آیات دیگر را دلیل بر نفی عصمت انبیاء گرفته اند. اما آنانیکه قائل به عصمت انبیاء هستند، می گویند: که این گونه آیات باید به نحوی به تأویل برده شوند که با عصمت انبیاء منافات نداشته باشد. پس به اعتقاد این طائفه از اهل سنت حضرت آدم(ع) مرتکب معصیت و گناه نشده است.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
دوست

سلام . وبلاگ خوبی داری چند تا نظر گذاشتم که بدونی خیلی دوست دارم

دوست

سلام . وبلاگ خوبی داری چند تا نظر گذاشتم که بدونی خیلی دوست دارم

دوست

سلام . وبلاگ خوبی داری چند تا نظر گذاشتم که بدونی خیلی دوست دارم