اعداد فرد را چون به نظم طبیعى جمع کنند

* فائده:

بدان که اعداد فرد را چون به نظم طبیعى جمع کنند مربعات اعداد متوالیه حاصل گردد، و ازواج را چون بدین طریق جمع کنند مربعات با جذور ایشان حاصل شود.

                        خزائن، نراقی  ص: 229

/ 0 نظر / 3 بازدید