[شجاعت على ع‏]

(1) گفته است شیخ- ادام اللَّه عزّه- از جمله آن چیزها که گواهى مى‏دهد به شجاعت امیر المؤمنین علیه السّلام و مبتلا شدن آن حضرت به بلاهاى عظیم در جهاد با دشمنان و به داخل شدن او علیه السّلام از اعادى دین، شعرى است که تقویت مى‏کند همین معانى مذکوره را که در نثر و روایات منقول شده و آن شعر قول اسید بن ابى ایاس بن زنیم بن محمد بن عبد بن عدى است که ترغیب کرده و تحریص نموده مشرکین مکه را در آن شعر بر اینکه هجوم کنند بر حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام و گفته:

فی کلّ مجمع غایة أخزاکم‏

 

جذع أبرّ المذاکى القرّح‏

للَّه درّکم أ لمّا تنکروا

 

قد ینکر الحرّ الکریم و یستحیى‏

هذا ابن فاطمة الّذى أفناکم‏

 

ذبیحا و یمسى سالما لم یذبح‏

أعطوه خرجا و اتّقوا بضریبة

 

فعل الذّلیل و بیعة لم تربح‏

این الکهول و این کلّ دعامة

 

فی المعضلات و این زین الابطح‏

أفناهم قعصا و ضربا یفترى‏

 

بالسّیف یعمل حدّه لم یصفح‏ «1»

     

؛ یعنى در هر مجمعى که براى اظهار کمال باشد رسوا کرده شما را دو ساله که پا در سه گذاشته که مستولى بر هشت ساله و پنج ساله (یعنى على بن ابى طالب علیه السّلام با آنکه کوچک و صغیر السن است رسوا کرد شما را با وجود آنکه رسیده و کاملید) اللَّه تعالى خیر دهاد شما را آیا بد نمى‏آید شما را و عیب نمى‏شمارید. گاه است که ناشایست مى‏شمارد زشتیهاى شما را آزاد مرد نجیب و شرمنده مى‏شوید. این است پسر فاطمه آن کسى که نیست و نابود ساخت شما را از روى ذبح کردن و مى‏گردد میان شما غیر مذبوح، بدهید خراجى به او و بپرهیزید به وسیله حصه مالى که به او دهید از فعل ذلیلان و از بیعى که هرگز سود نکنند. کجا رفتند کاملان‏(1) و کجا شدند آن جماعت که ستون بودند در مشکلات و کجا رفتند آن جماعت که زینت مکه بودند. فانى گردانید همه را از روى شمشیر زدن و چنان زدنى که مهلت ندهد در حالتى که مهمانى مى‏کند به شمشیرى که عمل آورده شده است تیزى آن چنان که برنمى‏گردد و دورى نمى‏کند.

 

______________________________
(1) «الاصابة» 1/ 231، «ترجمة الامام على علیه السّلام ...» 1/ 15.

دفاع از تشیع،شیخ مفید ، ص: 534

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید