کلمات حکیمانه افلاطون حکیم

  افلاطون : اذا هرب الحکیم من الناس فاطلبه و اذا طلبهم فاهرب منه .هرگاه دیدى از مردم گریزان است طلب کن او را و هرگاه دیدى حکیمى در طلب مردم است از او گریزان باش .

و نیز افلاطون گفته است اگر خواستى ریاست خاصه و عامه را بدست آورى در زندگى علم و مال را بدست بیاور چون خاصه به خاطر علم و عامه مردم به خاطر مال ترا به برترى مى شناسند

مرد نادانى به افلاطون گفت : از کجا این همه علم و دانش را بدست آوردى ؟افلاطون گفت : آن مقدارى که تو از آشامیدنیها صرف کردى من روغن چراغ صرف کردم ((افنیت من الزیت بمقدار ما افنیته من الشراب )).

و نیز گفت : هرگاه با داناتر از خود سخن گفتى الفاظ را کوتاه و مختصر کن و معنى را براى او خالص کن و اگر با پائین تر از خود سخن گوئى با الفاظ و تعابیر مختلف معنى را براى او قابل درک کن .

و نیز گفت : هرگاه کسى را دوست خود و رفیق خود قرار دادى واجب است که با دوست او نیز دوست باشى ولى واجب نیست با دشمنش دشمن باشى .

به افلاطون گفتند: چرا آدم وقتى پیر مى شود براى جمع مال حریصتر گردد؟ گفت : اگر انسان بمیرد مال زیادى براى دشمنش باقى گذارد بهتر از این است که در زندگى محتاج دوستانش شود

                                                                        نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 15 بازدید