ازدواج های ممنوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

( 1 ) ازدواج از روی ترحم .

( 2 ) ازدواج با عشق های یک طرفه .

( 3  ) معتادان تا زمانیک ترک نکرده اند و پاک نشده اند .

( 4 ) کسانیکه اختلا لات شخصیتی دارند : بدبینی ، اختلال جنسی ، آدمهای خود شیفته ،کسانیکه کنترل خشم ندارند ، افسردگی تا زمانیکه درمان نشده اند و ....

( 5 ) افراد لا ابالی .

( 6 ) شرابخوار.

( 7 ) لامذهب .

( 8 ) کسانی کهبه خاطر عوامل بیرونی عاشق شده اند : پول ، شغل ...

( 9 ) خودشان اصالت ندارند : مانند برای حفظ رابطه با پدر ، برادر و یا خواهر و ... عاشق شده اند .

( 10 ) جدایی کمتر از 6 ماه .

( 11 ) افراد لجباز .

( 12 ) ازدواج های تحمیلی از سوی والدین و غیره .

( 13 ) ازدواج با آقایی که متأهل است و می گوید با همسرم مشکل دارم. ( در صورتی که راه حل آن مشاوره است نه ازدواج ) .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید