حکومت های تیموکراسی، الیگارشی،دمکراسی، تئوکراسی، دموکراتیک ،....

حکومت های تیموکراسی، الیگارشی، دمکراسی، تئوکراسی، دموکراتیک چه نوع حکومت هایی هستند و کدام یک مورد نظر اسلام است؟

پاسخ:

حکومت تیموکراسی = Timocratie تیمه در زبان یونانی به معنی شرف است و اساس این حکومت حس شرف و جاه و مقام است که بر هر چیز حتی عقل برتری میجوید و همه احساسات را تحت الشعاع خود قرار میدهد، قدرت در دست کسانی است که هدف نهایی آنها کسب مال دنیا است.
حکومت اُلیگارشی = Oligarchie که به آن پلوتوکراسی هم گفته میشود، در این نوع حکومت عده معدودی از خانوادههای مقتدر حکومت را در دست دارند و نزاع بین طبقه فقیر و غنی وجود دارد و شکاف طبقاتی بسیار عمیقی بر آن جامعه حاکم است.
حکومت دموکراسی = Democratie حکومتی است که بوسیله اکثریت مردم، نمایندگانی انتخاب میشوند، تا بر آنان حکومت کنند. (1)
حکومت تئوکراسی = Theocratie حکومتی است که از قدرتهای سیاسی و دینی بوجود آید و حکومت بدست ارباب ادیان باشد و طبق عقاید آنها بر مردم حکومت کنند.
حکومت دموکراتیک = Democratique حکومتی است که وابسته به حکومت ملی و یا آزادی خواهان باشد و یا حکومتی که خواهان دمکراسی هستند.(2)

نوع حکومت مورد نظر اسلامبر اساس بینش دینی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسانهاست چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آنجا که حکومت و تنظیم قوانین , مستلزم تصرف در امور انسانهاست ,این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از طرف او ماذون و منصوب باشد وقتی خداوند که منشا حقوق است حق حاکمیت و ولایت بر مردم را به پیامبر , امامان معصوم علیهم السلام و یا جانشین معصوم واگذار نموده است , او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند , چون از ناحیه کسی نصب شده است که همه هستی و حقوق و خوبی ها از اوست . (3) بنابر این ساختار حکومت در اسلام باید بدین گونه باشد که در راس آن در صورت امکان معصوم قرار بگیرد و در صورت عدم امکان, نزدیک ترین فرد به معصوم در علم ( دین شناسی و فقاهت ) و عمل ( عدالت و تقوا) جانشین معصوم می گردد . براین اساس دین گذشته از آنکه امور عبادی و اخلاقی و نیز اصول ارزشی حاکم بر نظام اجتماعی را تشریع نموده , شکل حکومت را نیز عرضه داشته که همان نظام امامت و ولایت است و در این نظام حکومتی , حاکم اسلامی , با نصب خداوند حق حکومت می یابد.(4) البته در این نوع حکومت به نقش مردم نیز توجه شده است و مردم با پذیرش دین اولا و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیا دین خدا را در جامعه متحقق می سازند (5) بنابر حکومت در اسلام یک نظام ولائی است که در آن به نقش و جایگاه مردم توجه شده و در قالب هیچ یک از انواع حکومت هایی که بدان اشاره شد قرار نمی گیرد .

                                                                   نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. جمهور افلاطون، کتاب هفتم و هشتم، و همچنین لغت نامه عمید، ج 1، ص 267 - 653 - 968.
2. فرهنگ عمید، ج1، ص532ـ968.
3. مصباح یزدی , محمد تقی , نظریه سیاسی اسلام , قم : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره , 1378, ج 2, ص 40
4. جوادی آملی , عبد الله , ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت , قم : مرکز نشر اسرا, 1379, ص 66
5. همان , ص 82

/ 0 نظر / 59 بازدید